Tanrı’nın Varlığına Dair Modal Bir Ahlak Argümanı – Jonathan David Garner

/
1498 Okunma
Okunma süresi: 9 Dakika

Modalite, mümkünlülük ve imkânsızlık ile ilgilidir. Modal argümanlar, neyin mümkün ve imkânsız olduğuna bağlı olarak çeşitli sonuçlara ulaşıp çıkarımlar yapmak için modal mantığı kullanır. Bugün, Tanrı’nın varlığına dair modal argümanları düşünürken William Lane Craig’in ahlak argümanını modal bir argümana dönüştürmeye karar verdim; buna “modal ahlak argümanı” adını verelim.

Buradaki amacım, modal ahlak argümanın sağlam bir argüman olduğunu ileri sürmek değildir. Ben bizzat bu argümana ikna olmuş değilim, bunun sebebini biraz açacağım.

Argüman Yapısı

Tanrı’nın varlığına dair modal ahlak argümanı şöyledir:

 1. Zorunlu olarak; ahlaken kusursuz/mükemmel bir kişisel (personel) Varlık yoksa, Tanrı  da yoktur.
 2. Zorunlu olarak; eğer Tanrı yoksa, objektif ahlaki değer ve sorumluluklar da imkansızdır (yoktur).
 3. Öyleyse, ahlaken kusursuz/mükemmel bir kişisel (personel) Varlık yoksa, dolayısıyla zorunlu olarak objektif ahlaki değer ve sorumlulukların da var olması imkansızdır (yoktur).
 4. Objektif ahlaki değer ve sorumlulukların var olması mümkündür.
 5. O halde ahlaken kusursuz/mükemmel bir kişisel (personel) Varlık vardır.
 6. O halde Tanrı vardır.

(1) nolu öncül için destekleyici, ek argüman:

 • 1.1. Zorunlu olarak, ahlaken kusursuz/mükemmel bir kişisel (personel) Varlık yoksa, o halde sonsuz rahmet sahibi/kadir-i ve alim-i mutlak (omnibenevolence) bir varlık da yoktur.
 • 1.2. Zorunlu olarak, sonsuz rahmet sahibi/kadir-i ve alim-i mutlak (omnibenevolence) bir varlık yoksa, her şeyi bilen (omniscient) ve her şeye gücü yeten (omnibenevolent) bir Varlık da yoktur.
 • 1.3. O halde zorunlu olarak, ahlaken kusursuz/mükemmel bir kişisel (personel) Varlık yoksa, her şeye gücü yeten, her şeye kadir olan ve her şeyi bilen bir Varlık da yoktur.
 • 1.4. Zorunlu olarak, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan bir Varlık yoksa, o zaman Tanrı da yoktur.
 • 1.5. Öyleyse, zorunlu olarak, ahlaken kusursuz/mükemmel bir kişisel (personel) Varlık yoksa Tanrı da yoktur.

Tartışmalı Kısım

Bu argümana ikna olmamamın sebebi esas olarak, (2) nolu öncülden dolayıdır. Tanrı olmaksızın objektif ahlaki değer ve sorumlulukların var olmasının imkânsız olduğuna ikna olmuş değilim. Belki Tanrı olmaksızın objektifin ahlakın var olması makul değildir ancak bu, “imkânsız olmak” ile aynı şey değildir. Lütfen (2) nolu öncülün yanlış olduğunu dahi iddia etmediğime dikkat edin, bunun yerine, bu öncülün doğru olduğuna inanmadığımı söylüyorum.

Tanrı olmaksızın objektif ahlaki değer ve sorumluluklara sahip olmanın mantıksal olarak gayet mümkün olduğunu iddia ederek (2) nolu öncülün yanlış olduğu göstermeye çalışılabilir. Diğer bir deyişle, Tanrı’nın var olmadığı ama objektif ahlaki değer ve sorumlulukların var olduğu mümkün bir dünyanın olduğunu iddia etmenin, mantıksal olarak anlamsız ve tutarsız olmadığı öne sürülebilir. O halde bunun anlamı şudur: biri eğer (2) nolu öncülü savunursa bu, objektif ahlaki değer ve sorumlulukların teistik olmayan tüm açıklamalarının bir biçimde mantıksal olarak anlamsız ve tutarsız olmasını da gerektirir. Fakat bu pek makul değil. Objektif ahlaki değer ve sorumlulukların yarı-mükemmel bir Varlık ile (mutlak mükemmel olmayan ama ona yakınsan bir Varlık ile) veya her şeye gücü yetmeyen ama ahlaken kusursuz/mükemmel olan kişisel (personel) bir Varlık ile temellendirilmesinin mümkün olduğu savunulabilir.


Jonathan David Garner-A Modal Moral Argument for God’s existence”, Erişim Tarihi: 30.11.2020)

Çevirmen: Taner Beyter


Din Felsefesi İle İlgili Diğer İçeriklerimiz

 1. Ateizmi Kanıtlamanın İki Yolu – Quentin Smith
 2. Din Felsefesine Giriş: Felsefe, Tanrı’nın Varlığına Dair Ne Söyleyebilir? – Taner Beyter
 3. Din veya İlahi Buyruk Teorisi – Steve McCartney & Rick Parent
 4. Ateistler Doğaüstüne İnanabilir mi? – Berat Mutluhan Seferoğlu
 5. Din Felsefesinin Alanı ve Önemi Hakkında – Charles Taliaferro & Elsa J. Marty
 6. Kozmolojik Kanıt ve İki İtiraz – Zikri Yavuz
 7. Cömertliğin İstismarı – Talha Gülmez
 8. Tanrı ve Zaman – Gregory E. Ganssle (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 9. Kelam Kozmolojik Argümanı’na Giriş – Berat Mutluhan Seferoğlu
 10. Cehennem Problemi: Allah’ın Adaletinin Sınırları – Talha Gülmez
 11. Bilim + Din – Tom McLeish
 12. Craig’in Metaetik Ahlak Argümanı’nın ve Teistik Metaetik Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi – Berat Mutluhan Seferoğlu
 13. Reformcu Epistemoloji ve Temel İnançlar – Taner Beyter
 14. Reformcu Epistemoloji ve Tanrı İnancı – Taner Beyter
 15. İnce Ayar Argümanı Ve Bilinç – Alex Malpass
 16. Tanrı Nerede? – Edward Feser
 17. Seküler Bir Ahlakın Olanaklılığına Dair Bir Metaargüman – Talha Gülmez
 18. Doğal Teoloji ve Doğal Din – Andrew Chignell & Derk Pereboom (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 19. Olumsallık Argümanı Üzerine Bazı Düşünceler – Jonathan David Garner
 20. Olumsallık Argümanı’nı Çürütmek – Jonathan David Garner
 21. Acı ve Hazzın Biyolojik Rolüne Dayalı Argüman – Jeffery Jay Lowder
 22. Tanrı’nın Kanıtı Olarak Kötülük? – Melinda Penner
 23. Anselm’in Ontolojik Argümanı – Edward Feser
 24. Mucizeler ve Edward Feser – Jonathan David Garner
 25. Zaman, Uzay ve Tanrı – Edwerd Feser
 26. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği – Musa Yanık
 27. Çünkü Tanrı Öyle Söylüyor: İlahi Buyruk Teorisi Üzerine – Spencer Case
 28. Tanrı’ya Dair Ahlaki Argümanlar (1): Kanıt Temelli Biçimler – John Danaher
 29. Tanrı’nın Varlığına Dair Tasarım Argümanları – Thomas Metcalf
 30. Daha İyi Bir Dünyanın Olmayışı Problemi: Mümkün Dünyaların En İyisi – Kirk Lougheed
 31. Hür İrade Savunması – Alvin Plantinga
 32. Üçlübirlik İnancı Tutarsız mı? – Yeşua Özçelik
 33. Tanrı Yalan Söyleyebilir mi? – Dallas G Denery II
 34. Tanrı’nın Varlığına Dair “İnce Ayar” Argümanı – Thomas Metcalf
 35. Dini İnançlar İçin Epistemik Eşitliğin İmkânı: Parite Argümanı – Musa Yanık
 36. Klasik Ontolojik Argüman’ın Ateistik Eleştirisi – Mehmet Mirioğlu
 37. Üçlübirlik İnancının Tutarsızlığı Argümanı– Jeffery Jay Lowder
 38. Teistler İçin +20 Soru – Jeffery Jay Lowder
 39. Ted Drange’nin Yaratılış-Karşıtı Argümanı – Jeffery Jay Lowder
 40. Natüralizme Karşı Özgür Düşünme Argümanı’yla İlgili Problem – Alex Malpass
 41. Alternatif Tanrı Konseptleri – Jonathan David Garner
 42. Vahiy Epistemolojisi İçin Sonsuz Gerileme – Alex Malpass
 43. Teoloji ve Analitik A Posteriori – Edward Feser
 44. Augustine ve İdam Cezası Üzerine – Edward Feser
 45. İnanmanın Günahı – Arif Ahmed
 46. Kötü bir Tanrı’nın Varlığına Yönelik Kümülatif Bir Sebep – Jonathan David Garner
 47. Teizme Karşı Biyolojik Evrim Kanıtı – Jeffery Jay Lowder
 48. Evrenin Nedensiz Başlangıcının Metafiziksel Zorunluluğuna İlişkin George Nakhnikian’a Bir Cevap – Quentin Smith
 49. Kusurlu Bir Tanrı – Yoram Hazony
 50. Yeni Ateistler – James E. Taylor (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 51. Yeni Ateizm Eleştirel Bir Değerlendirme – Berat Mutluhan Seferoğlu
 52. Bilim ve Din: Epistemik Bir Bakış – Nebi Mehdiyev
 53. Plantinga’nın Dini Dışlayıcılık Savunusunun Eleştirisi – Nebi Mehdiyev
 54. Dini Epistemoloji – Kelly James Clark (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 55. İslam ve Rasyonalite Üzerine Kısa Bir Değerlendirme – Musa Yanık
 56. Panteizm – William Mander (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 57. Plantinga’nın Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman’ı ve İtirazlar – Jonathan David Garner
 58. Deflasyonist Argüman – Mehmet Mirioğlu
 59. Kutsal Kitapların Anlamlarında Görelilik – Mehmet Mirioğlu
 60. Ateizm ve Agnostisizm (Stanford Encyclopedia of Philosophy) – Paul Draper
 61. Mutlak Kudret Argümanı – Mehmet Mirioğlu
 62. Ateistler Neden Felsefe ve Teoloji ile İlgilenmeli? – Berat Mutluhan Seferoğlu
 63. Teistler Farklı Ateist Tutumları Neden Bilmelidir? – Musa Yanık
 64. Kötülük Problemine Karşı Özgür İrade Savunusu ve Eleştirel Bir Değerlendirme – Taner Beyter
 65. Platon’un Felsefi Dini – Max Charlesworth
 66. Objektif Dindarlığın İmkansızlığı Argümanı – Mehmet Mirioğlu
 67. İsimlerini Bilmeniz Gereken 46 Ateist ve Nonteist Felsefeci – Berat Mutluhan Seferoğlu
 68. Yanlış Anlaşılan Üç Teist Filozof: Aquinas, Pascal ve Paley – Berat Mutluhan Seferoğlu
 69. Türkçede Analitik Din Felsefesi Çalışmaları – Musa Yanık
 70. Stephen Unwin’in Bayesci Teoremi: Tanrı’nın Var Olma Olasılığı % Kaçtır? – Musa Yanık
 71. Kelam Kozmolojik Argüman “Evrenin Başlangıcı Tanrı’yı Kanıtlar mı?” – Berat Mutluhan Seferoğlu
 72. Kötülük Problemi “Evrendeki Kötülükler Ateizme Delil Midir” – Taner Beyter
 73. “Allahsız Ahlak Olabilir mi?” Kitabının Eleştirisi – Talha Gülmez
 74. İnternet Ateistleriyle İlgili Problem – Alex Malpass
 75. Ateistlerin Pek Çoğunun İnandığı 10 Mit – Berat Mutluhan Seferoğlu
 76. Din Duygu Düzenlemeyle İlgili, Bu Konuda Oldukça da İyi – Stephen T. Asma
 77. Zamanı Tanrı Mı Yarattı? – William Lane Craig 
 78. Felsefe Sohbetleri #4:Din Felsefesi (Part-1)
 79. Felsefe Sohbetleri #4:Din Felsefesi (Part-2)
 80. Muhammed: Avrupa Aydınlanmasının Ruhban Sınıfı Karşıtı Kahramanı – John Tolan
 81. Tanrı’nın Varlığı Lehine ve Aleyhine Olan Argümanları Nasıl Sınıflandırabiliriz? – Jonathan David Garner
 82. Paul Draper’ın Tanrı’nın Varlığına Dair Ahlak Argümanı – Jonathan David Garner
 83. İyilik Problemi Diye Bir Şey var mı? – Jonathan David Garner
 84. Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (1. Bölüm) – Yeşua Özçelik
 85. Ateizm Dünya Hakkında Öngörülerde Bulunur mu? – Jonathan David Garner
 86. “Karakter Oluşturma” Teodisesi Üzerine Akla İlk Gelen Birkaç Fikir – Jonathan David Garner
 87. Üçüncü Türden Bir Ahlak Argümanı – Alexander Pruss
 88. “Ana Rahminde Biçim Vermeden Önce Tanıdım Seni / Yeremya” (1:5) – Alexander Pruss
 89. Teslis, Cinsel Ahlak ve Liberal Hristiyanlık – Alexander Pruss
 90. Şüpheci Teizm ve Tanrı’nın Sonsuzluğu – Alexander Pruss
 91. Hristiyan Dünyasının Bölünmesini Bir Skandal Olarak Mı Görmeliyiz? – Alexander Pruss
 92. Alexander R. Pruss ve Joshua L. Rasmussen’in “Zorunlu Varlık” Anketi ve Sonuçları – Musa Yanık
 93. Euthyphro – Alexander Pruss
 94. Teizm ve Qualia – Alexander Pruss
 95. Açık Uçlu İki Kozmolojik Argüman – Alexander Pruss
 96. Mereolojik Mükemmellik – Alexander Pruss
 97. Teizm Doğru İse Qualia Temel Varlıklar Kategorisinde Değildir – Alexander Pruss
 98. Büyük Kötülüklere Engel Olmak İçin Yalan Söylemek – Alexander Pruss
 99. Teolojik Modellerin Üç Seviyesi – Alexander Pruss
 100. Şimdicilik ve Haç – Alexander Pruss
 101. Tanrı ve Zamanın B Teorisi – Alexander Pruss
 102. Wittgenstein ve Din – Stephen Law
 103. Cehennem Problemi: Allah’ın Adaletinin Sınırları – Talha Gülmez
 104. Cehennem Problemi’ne Teistik Bir Yaklaşım – Ömer Çağrı Akarsu
 105. ‘Cehennem Problemi’ Tartışmasına Katkı – Taner Beyter
 106. Yeni Ahit Yazarlarının Eski Ahit’ten Yaptıkları Yanlış Alıntılar: Bu Onların İlhamsızlığının, Vahy Almadıklarının Delili mi? – Bassam Zawadi
 107. Hiçlikten Yaratılış ve Kelam Kozmolojik Argüman – Jonathan David Garner
 108. Tanrı’nın Yokluğu Lehine Ahlak Argümanı (Tersine Çevrilmiş Ahlak Argümanı) – Jonathan David Garner
 109. Schellenberg’in İlahi Gizlilik Problemi’ne Plantinga’nın Dışsalcı Epistemolojisi Bir Yanıt Verebilir mi? – Musa Yanık
 110. Mezmurlar 22:1 Tanrım Neden Terk Ettin Beni? – Eren Gündemir
 111. Bilimsel Mucize Argümanı’nın Eleştirisi – Yasin Şahin
 112. Mucizeler Gerçek mi? – Jonathan David Garner
 113. Tanrı’nın Varlığı Aleyhine Disteleolojik Argümanlar – Jonathan David Garner
 114. Paul Draper’in Acıya Dayalı Argümanı – Jonathan David Garner
 115. Dinler Tarihine Giriş: Dinler Tarihi Niçin Önemlidir? – Musa Yanık
 116. Sosyalizm Modern Dinin Manzarasının Şekillenmesine Nasıl Katkı Sağlamıştır? – Julian Strube

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Ölüm Kötü Müdür? Ölüm Korkusu Üzerine Epikür ve Lukretius – Frederik Kaufman

Sonraki Gönderi

Epistemoloji, ya da Bilgi Kuramı – Thomas Metcalf

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü