Modal Gizlilik Argümanı – Jonathan David Garner

/
976 Okunma
Okunma süresi: 13 Dakika

Editör notu: metin boyunca “nonresistant nonbelief” kavramı kullanılmaktadır. Bu kavramı anlamaksızın metinde yer alan iddiaların tam olarak neye denk düştüğünü kestirmek epey zor. Metnin okunmasının biraz zor olduğunun ve bunun da “nonresistant nonbelief” (metin boyunca inatçı olmayan inançsızlık olarak kullandık) kavramının sık sık kullanılmasından dolayı olduğunun notunu düşelim. Yazıyı okumaya başlamadan önce lütfen bu kavramı daha açık hale getirmek için Berk Celayir ile beraber kaleme aldığımız aşağıdaki açıklama cümlelerine göz gezdirin.

“nonresistant nonbelief”:

 • “Eğer Tanrı var ise, O’na inanmamak için direnmek dışında inanmama halinin olmaması”,
 • “Eğer Tanrı varsa, O’na karşı inat edilmeksizin var olan inançsızlığın olamaması”,
 • “Eğer Tanrı varsa, ona inanmamak için direnmeyen bir inançsızlık halinin olmaması”,
 • “Eğer Tanrı varsa, inanmamak için direnenler hariç bir inançsızlığın var olmaması” veya
 • “Eğer Tanrı var ise onun varlığına direnç gösterememek dışındaki inanma durumuna”
 • Yani “ne pahasına olursa olsun inanmayacak kişilerin olmaması”.
 • Ayrıca “delil görmedikleri için inanmama” ile de ilişkili bir kavramdır.

Modal ontolojik argüman, Tanrı’nın varlığına dair popüler bir argümandır. Bu argümandaki kilit öncül, Tanrı’nın var olmasının mümkün olduğu iddiasıdır.

Modal argümanlar bir olasılık iddiasıyla başlar ve zorunlu olarak doğru olan bir sonuçla biter.

Modal argümanları düşündüğümüzde, seçenekler yalnızca ontolojik argümanlar ile sınırlı değildir. Aslında, örnek olarak Tanrı’nın gizliliğine dayanan, Tanrı’nın varlığı var olmaması lehine (yani Tanrı’nın varlığı aleyhine) modal bir argüman formüle edilebilir. Diğer bir ifadeyle, inatçı olmayan inançsızlığın var olma olasılığı, Tanrı’nın var olmayışını zorunlu olarak doğru kılar.

Öyleyse, inatçı olmayan inançsızlık bunu yapması mümkün müdür? Bazı mümkün dünyalarda inatçı olmayan inançsızlığın var olması tamamen tutarlı görünüyor. Elbette, Tanrı yalnızca Tanrı’nın var olduğuna inanmayan öyle bazı canlılar yaratabilirdi ki onlar aynı zamanda inançsızlıklarına da direnmezlerdi (onlar inatçı olmayan inançsız da olabilirdi). Veya, Tanrı’nın var olduğuna direnmeden inanmayan en az bir sonlu yaratığın olduğu olası bir dünya vardır. Tanrı’nın var olduğuna inatçı olmayan bir şekilde inanmayan sadece en az bir sonlu yaratığın olduğu mümkün bir mümkün dünya mevcuttur.

Tam biçimiyle Gizlilik Argümanı, sadece, inatçı olmayan inançsız olan sonlu bir yaratık olması gerektiğini belirtmekle kalmaz; aynı zamanda tek bir inatçı olmayan inançsızlık örneği olmayacağını da ileri sürer; bunu akılda tutmaz önemlidir. Başka bir ifadeyle, inatçı olmayan inançsız olan birinin olduğu bir saniye veya bir dakika bile olmayacaktır. Bunun epey cüretkar bir iddia olarak karşımızda durduğunun farkındayım, bu yüzden gizlilik argümanının temel dayanağı inatçı olmayan inançsızlığın var olup olmadığı değil, Tanrı’nın böyle bir inançsızlığa izin verip vermeyeceğidir. Aslında daha spesifik olarak soru, Tanrı’nın her sonlu yaratık ile bilinçli, karşılıklı ve anlamlı bir ilişkiye her zaman açık olup olmayacağıdır.

O halde niçin kanıta dayalı bir öncül etrafında dönen bir argüman oluşturduğumu merak edebilirsiniz. (Yani inatçı olmayan inançsızlığın varlığı etrafında). Bence inatçı olmayan inançsızlığın varlığına ilişkin olasılık iddiası, inatçı olmayan inançsızlığın var olduğu iddiasını reddetmenin saçmalığına işaret etmektedir. Tabi ki, Gizlilik Argümanı’nın delile dayalı öncülünü reddeden insanların çoğu, öncülün ne kadar yalın (veya ılımlı, mütevazı) olduğunun tam olarak farkında değiller. Kanıta dayalı önermeye itiraz edenlerin çok küçük bir azınlık olduğunu söylemeye zaten gerek yok.

Daha formel bir biçimde Modal Gizlilik Argümanı şöyledir;

 1. İnatçı olmayan inançsızlığın var olması mümkündür.
 2. Zorunlu olarak, eğer Tanrı’nın var olması mümkün ise, Tanrı’nın var olması zorunludur.
 3. Zorunlu olarak, eğer Tanrı varsa, o halde inatçı olmayan inançsızlığın varlığı söz konusu değildir.
 4. Öyleyse, Tanrı’nın var olması mümkün değildir.

(2) nolu öncül, Tanrı’nın varlığına dair Modal Ontolojik Argümanı’n temelin yer alan fikrin yeniden ifade edilmesidir (tekrar kullanılmasıdır yani). (3) nolu öncül, (önceki) iki öncülün yalın formülasyonunda yer alan gizlilik argümanının ana öncülüdür. Buradan çıkarılacak ders açıkça şudur: Bir teist, Gizlilik Argümanı’na itiraz etmek isterse, inatçı olmayan inançsızlığın varlığını reddetmesi ve ayak diremesi yeterli olmayacaktır.

Notlar:

(1) Michael Rea gibi inatçı olmayan inançsızlığı reddeden bazı teistlerden bahsetmedim bile. Rea, inatçı olmayan inançsızlık olmasa bile, kişinin İlahi Gizlilik Problemi’nden bütünüyle kaçamayacağını iddia ediyor.


Jonathan David Garner– “Modal Hiddenness Argument”, (Erişim Tarihi: 27.01.2021)

Çevirmen: Taner Beyter


Din Felsefesi İle İlgili Diğer İçeriklerimiz

 1. Ateizmi Kanıtlamanın İki Yolu – Quentin Smith
 2. Din Felsefesine Giriş: Felsefe, Tanrı’nın Varlığına Dair Ne Söyleyebilir? – Taner Beyter
 3. Din veya İlahi Buyruk Teorisi – Steve McCartney & Rick Parent
 4. Ateistler Doğaüstüne İnanabilir mi? – Berat Mutluhan Seferoğlu
 5. Din Felsefesinin Alanı ve Önemi Hakkında – Charles Taliaferro & Elsa J. Marty
 6. Kozmolojik Kanıt ve İki İtiraz – Zikri Yavuz
 7. Cömertliğin İstismarı – Talha Gülmez
 8. Tanrı ve Zaman – Gregory E. Ganssle (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 9. Kelam Kozmolojik Argümanı’na Giriş – Berat Mutluhan Seferoğlu
 10. Cehennem Problemi: Allah’ın Adaletinin Sınırları – Talha Gülmez
 11. Bilim + Din – Tom McLeish
 12. Craig’in Metaetik Ahlak Argümanı’nın ve Teistik Metaetik Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi – Berat Mutluhan Seferoğlu
 13. Reformcu Epistemoloji ve Temel İnançlar – Taner Beyter
 14. Reformcu Epistemoloji ve Tanrı İnancı – Taner Beyter
 15. İnce Ayar Argümanı Ve Bilinç – Alex Malpass
 16. Tanrı Nerede? – Edward Feser
 17. Seküler Bir Ahlakın Olanaklılığına Dair Bir Metaargüman – Talha Gülmez
 18. Doğal Teoloji ve Doğal Din – Andrew Chignell & Derk Pereboom (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 19. Olumsallık Argümanı Üzerine Bazı Düşünceler – Jonathan David Garner
 20. Olumsallık Argümanı’nı Çürütmek – Jonathan David Garner
 21. Acı ve Hazzın Biyolojik Rolüne Dayalı Argüman – Jeffery Jay Lowder
 22. Tanrı’nın Kanıtı Olarak Kötülük? – Melinda Penner
 23. Anselm’in Ontolojik Argümanı – Edward Feser
 24. Mucizeler ve Edward Feser – Jonathan David Garner
 25. Zaman, Uzay ve Tanrı – Edwerd Feser
 26. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği – Musa Yanık
 27. Çünkü Tanrı Öyle Söylüyor: İlahi Buyruk Teorisi Üzerine – Spencer Case
 28. Tanrı’ya Dair Ahlaki Argümanlar (1): Kanıt Temelli Biçimler – John Danaher
 29. Tanrı’nın Varlığına Dair Tasarım Argümanları – Thomas Metcalf
 30. Daha İyi Bir Dünyanın Olmayışı Problemi: Mümkün Dünyaların En İyisi – Kirk Lougheed
 31. Hür İrade Savunması – Alvin Plantinga
 32. Üçlübirlik İnancı Tutarsız mı? – Yeşua Özçelik
 33. Tanrı Yalan Söyleyebilir mi? – Dallas G Denery II
 34. Tanrı’nın Varlığına Dair “İnce Ayar” Argümanı – Thomas Metcalf
 35. Dini İnançlar İçin Epistemik Eşitliğin İmkânı: Parite Argümanı – Musa Yanık
 36. Klasik Ontolojik Argüman’ın Ateistik Eleştirisi – Mehmet Mirioğlu
 37. Üçlübirlik İnancının Tutarsızlığı Argümanı– Jeffery Jay Lowder
 38. Teistler İçin +20 Soru – Jeffery Jay Lowder
 39. Ted Drange’nin Yaratılış-Karşıtı Argümanı – Jeffery Jay Lowder
 40. Natüralizme Karşı Özgür Düşünme Argümanı’yla İlgili Problem – Alex Malpass
 41. Alternatif Tanrı Konseptleri – Jonathan David Garner
 42. Vahiy Epistemolojisi İçin Sonsuz Gerileme – Alex Malpass
 43. Teoloji ve Analitik A Posteriori – Edward Feser
 44. Augustine ve İdam Cezası Üzerine – Edward Feser
 45. İnanmanın Günahı – Arif Ahmed
 46. Kötü bir Tanrı’nın Varlığına Yönelik Kümülatif Bir Sebep – Jonathan David Garner
 47. Teizme Karşı Biyolojik Evrim Kanıtı – Jeffery Jay Lowder
 48. Evrenin Nedensiz Başlangıcının Metafiziksel Zorunluluğuna İlişkin George Nakhnikian’a Bir Cevap – Quentin Smith
 49. Kusurlu Bir Tanrı – Yoram Hazony
 50. Yeni Ateistler – James E. Taylor (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 51. Yeni Ateizm Eleştirel Bir Değerlendirme – Berat Mutluhan Seferoğlu
 52. Bilim ve Din: Epistemik Bir Bakış – Nebi Mehdiyev
 53. Plantinga’nın Dini Dışlayıcılık Savunusunun Eleştirisi – Nebi Mehdiyev
 54. Dini Epistemoloji – Kelly James Clark (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 55. İslam ve Rasyonalite Üzerine Kısa Bir Değerlendirme – Musa Yanık
 56. Panteizm – William Mander (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 57. Plantinga’nın Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman’ı ve İtirazlar – Jonathan David Garner
 58. Deflasyonist Argüman – Mehmet Mirioğlu
 59. Kutsal Kitapların Anlamlarında Görelilik – Mehmet Mirioğlu
 60. Ateizm ve Agnostisizm (Stanford Encyclopedia of Philosophy) – Paul Draper
 61. Mutlak Kudret Argümanı – Mehmet Mirioğlu
 62. Ateistler Neden Felsefe ve Teoloji ile İlgilenmeli? – Berat Mutluhan Seferoğlu
 63. Teistler Farklı Ateist Tutumları Neden Bilmelidir? – Musa Yanık
 64. Kötülük Problemine Karşı Özgür İrade Savunusu ve Eleştirel Bir Değerlendirme – Taner Beyter
 65. Platon’un Felsefi Dini – Max Charlesworth
 66. Objektif Dindarlığın İmkansızlığı Argümanı – Mehmet Mirioğlu
 67. İsimlerini Bilmeniz Gereken 46 Ateist ve Nonteist Felsefeci – Berat Mutluhan Seferoğlu
 68. Yanlış Anlaşılan Üç Teist Filozof: Aquinas, Pascal ve Paley – Berat Mutluhan Seferoğlu
 69. Türkçede Analitik Din Felsefesi Çalışmaları – Musa Yanık
 70. Stephen Unwin’in Bayesci Teoremi: Tanrı’nın Var Olma Olasılığı % Kaçtır? – Musa Yanık
 71. Kelam Kozmolojik Argüman “Evrenin Başlangıcı Tanrı’yı Kanıtlar mı?” – Berat Mutluhan Seferoğlu
 72. Kötülük Problemi “Evrendeki Kötülükler Ateizme Delil Midir” – Taner Beyter
 73. “Allahsız Ahlak Olabilir mi?” Kitabının Eleştirisi – Talha Gülmez
 74. İnternet Ateistleriyle İlgili Problem – Alex Malpass
 75. Ateistlerin Pek Çoğunun İnandığı 10 Mit – Berat Mutluhan Seferoğlu
 76. Din Duygu Düzenlemeyle İlgili, Bu Konuda Oldukça da İyi – Stephen T. Asma
 77. Zamanı Tanrı Mı Yarattı? – William Lane Craig 
 78. Felsefe Sohbetleri #4:Din Felsefesi (Part-1)
 79. Felsefe Sohbetleri #4:Din Felsefesi (Part-2)
 80. Muhammed: Avrupa Aydınlanmasının Ruhban Sınıfı Karşıtı Kahramanı – John Tolan
 81. Tanrı’nın Varlığı Lehine ve Aleyhine Olan Argümanları Nasıl Sınıflandırabiliriz? – Jonathan David Garner
 82. Paul Draper’ın Tanrı’nın Varlığına Dair Ahlak Argümanı – Jonathan David Garner
 83. İyilik Problemi Diye Bir Şey var mı? – Jonathan David Garner
 84. Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (1. Bölüm) – Yeşua Özçelik
 85. Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (2. Bölüm) – Yeşua Özçelik
 86. Ateizm Dünya Hakkında Öngörülerde Bulunur mu? – Jonathan David Garner
 87. “Karakter Oluşturma” Teodisesi Üzerine Akla İlk Gelen Birkaç Fikir – Jonathan David Garner
 88. Üçüncü Türden Bir Ahlak Argümanı – Alexander Pruss
 89. “Ana Rahminde Biçim Vermeden Önce Tanıdım Seni / Yeremya” (1:5) – Alexander Pruss
 90. Teslis, Cinsel Ahlak ve Liberal Hristiyanlık – Alexander Pruss
 91. Şüpheci Teizm ve Tanrı’nın Sonsuzluğu – Alexander Pruss
 92. Hristiyan Dünyasının Bölünmesini Bir Skandal Olarak Mı Görmeliyiz? – Alexander Pruss
 93. Alexander R. Pruss ve Joshua L. Rasmussen’in “Zorunlu Varlık” Anketi ve Sonuçları – Musa Yanık
 94. Euthyphro – Alexander Pruss
 95. Teizm ve Qualia – Alexander Pruss
 96. Açık Uçlu İki Kozmolojik Argüman – Alexander Pruss
 97. Mereolojik Mükemmellik – Alexander Pruss
 98. Teizm Doğru İse Qualia Temel Varlıklar Kategorisinde Değildir – Alexander Pruss
 99. Büyük Kötülüklere Engel Olmak İçin Yalan Söylemek – Alexander Pruss
 100. Teolojik Modellerin Üç Seviyesi – Alexander Pruss
 101. Şimdicilik ve Haç – Alexander Pruss
 102. Tanrı ve Zamanın B Teorisi – Alexander Pruss
 103. Wittgenstein ve Din – Stephen Law
 104. Cehennem Problemi: Allah’ın Adaletinin Sınırları – Talha Gülmez
 105. Cehennem Problemi’ne Teistik Bir Yaklaşım – Ömer Çağrı Akarsu
 106. ‘Cehennem Problemi’ Tartışmasına Katkı – Taner Beyter
 107. Yeni Ahit Yazarlarının Eski Ahit’ten Yaptıkları Yanlış Alıntılar: Bu Onların İlhamsızlığının, Vahy Almadıklarının Delili mi? – Bassam Zawadi
 108. Hiçlikten Yaratılış ve Kelam Kozmolojik Argüman – Jonathan David Garner
 109. Tanrı’nın Yokluğu Lehine Ahlak Argümanı (Tersine Çevrilmiş Ahlak Argümanı) – Jonathan David Garner
 110. Schellenberg’in İlahi Gizlilik Problemi’ne Plantinga’nın Dışsalcı Epistemolojisi Bir Yanıt Verebilir mi? – Musa Yanık
 111. Mezmurlar 22:1 Tanrım Neden Terk Ettin Beni? – Eren Gündemir
 112. Bilimsel Mucize Argümanı’nın Eleştirisi – Yasin Şahin
 113. Mucizeler Gerçek mi? – Jonathan David Garner
 114. Tanrı’nın Varlığı Aleyhine Disteleolojik Argümanlar – Jonathan David Garner
 115. Paul Draper’in Acıya Dayalı Argümanı – Jonathan David Garner
 116. Dinler Tarihine Giriş: Dinler Tarihi Niçin Önemlidir? – Musa Yanık
 117. Sosyalizm Modern Dinin Manzarasının Şekillenmesine Nasıl Katkı Sağlamıştır? – Julian Strube
 118. Agnostik Tavrın Makullüğü Üzerine (1. Bölüm) – Bilal Bekalp
 119. Yeni Bir Mantıksal Kötülük Argümanı – Jonathan David Garner
 120. Felsefe ve Hristiyan Teolojisi – Michael J. Murray & Michael Rea (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 121. Schellenberg’in Korkunç Acılara Dayalı Tümdengelim Argümanı – Jonathan David Garner
 122. Kötülük Problemi – Thomas Metcalf
 123. Arap ve İslam Metafiziği – Amos Bertolacci (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 124. Hayvanları Tanrı mı Yaratır? – Jonathan David Garner
 125. İlahi Buyruk (Emir) Teorisi – Michael W. Austin (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 126. İlahi Buyruk Teorisi ve Ateizm – Alexander Pruss
 127. İlahi Gizlilik – David Bayless
 128. Enkarnasyon Öğretisi, Mantıksal Problem ve Bir Çözüm Önerisi – Yeşua Özçelik
 129. Farklı Bir Analitik Felsefeci Portresi: Alvin Plantinga – Musa Yanık
 130. Richard Swinburne: Kısa Bir Entelektüel Biyografi – Musa Yanık
 131. Alvin Plantinga’nın Maharetli Başarısı – William Doino Jr.
 132. Cehennem ve Evrenselcilik – A.G. Holdier
 133. Kriz Anında Tanrı’nın Değerini Tartışmak: Leibniz vs Voltaire – Aaron James Wendland
 134. Tanrı Yarattıklarına Duyular Yoluyla Bilgi Verir mi? – Jonathan David Garner
 135. Alvin Plantinga ve Din Felsefesi’nin Yeniden Dirilişi – Kelly James Clark
 136. C.S. Lewis İyidir Ama Bir De Alvin Plantinga’yı Okumalısınız – Michael Almeida
 137. Mantıksal Kötülük Problemi – James R. Beebe (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 138. Paul Draper ve İlahi Gizlilik Argümanı – Jonathan David Garner
 139. Alvin Plantinga ve Din Felsefesi’nin Yeniden Dirilişi – Kelly James Clark
 140. Ben Bir Ateistim – Louise Antony
 141. Teistik Olmayan Ahlak Üzerine Düşünceler – Ahmet Gencal
 142. Tanrı’nın Varlığına Karşı Varoluşsal Argüman – Jonathan David Garner
 143. İlahi Söz Edimleri ve Klasik Teizm – Alexander Pruss
 144. Tanrı ve Bilinç Hakkında Jeffrey Jay Lowder’a Cevap – Jonathan David Garner
 145. Edward Feser’in Gizlilik Argümanı’na Karşı Berbat İtirazları – Jonathan David Garner
 146. Hristiyanlığa Karşı Tarihsel Argüman – Jonathan David Garner
 147. Delilci/Olasılıksal Cehennem Argümanı – Jonathan David Garner
 148. Ateizm Lehine 100 + 10 Argüman (İngilizce) ve 147 Türkçe Din Felsefesi İçeriği
 149. Garner’ın Hristiyanlığa Karşı Tarihsel Argümanının Kısa Analizi – Yeşua Özçelik

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Sosyal-X TV’ye Konuk Olduk: Felsefe Ne İşe Yarar?

Sonraki Gönderi

Vatanseverlik – Igor Primoratz (Stanford Encyclopedia Of Philosophy)

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü