Tanrı’nın Varlığı’na Dair Ontolojik Argüman – Andrew Chapman

//
2437 Okunma
Okunma süresi: 17 Dakika

1. Tanrı’nın Yüceliği

İbrahim-i inançların Tanrı anlayışı şudur: O mükemmeldir –yani her şeye kadir, her şeyi bilen, tümüyle iyi, evrenin yaratıcısı, kendiliğinden var olan ve kendisini yalnızca çok yüce değil, fakat var olan veya var olabilecek en yüce varlık yapan diğer niteliklerin sahibidir.

Teist olmayanlar “bu niteliklerin hepsi iyi ve güzel” derler, “ama tüm bunlar varlığını tasdik etmediğimiz bir varlığın bir tasviridir.” Buna karşın Ontolojik Argüman olarak bilinen Tanrı’nın varlığına dair ünlü ve güçlü bir argüman, Tanrı’nın mümkün olan en yüce varlık olmasının Tanrı’nın varlığını gerektirdiğini gösterebildiğini iddia eder.

2. Anselm’in Ontolojik Argümanı

Ontolojik Argümanın farklı versiyonları olmakla birlikte, ben burada en eski olana, yani St. Anselm tarafından ileri sürülen versiyona odaklanacağım.[1]

Halihazırda söz ettiğimiz gibi, Tanrı kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen varlıktır. Bu Anselm’in bir şekilde kullanımı zor Tanrı tasviridir ve ben bu tasviri KDBDV olarak kısaltacağım. Tanımı gereği, KDBDV düşünülebilecek en büyük varlıktır. Eğer Tanrı’yı tasavvur edebileceğinizi düşünüyorsanız ve daha büyük (yüce) bir varlığı tasavvur edebilmeniz imkan dahilindeyse, o zaman başlangıçta Tanrı’yı tasavvur etmiyordunuz. Yeteri kadar basit.

Şimdi, kesinlikle Tanrı’yı tasavvur edebilirsiniz. Bir şeyi tasavvur etmek sadece onun hakkında açık ve seçik olarak düşünmektir; bu makalenin başlangıcından beri bu yapıyordunuz. Dolayısıyla en azından Tanrı’nın düşüncede var olabileceğini, yani tasavvur edilebileceğini biliyoruz. Ateistler bile bunu kabul etmelidir. Ateistlerin reddettiği ve agnostiklerin ise tasdik etmek veya reddetmekten kaçındıkları şey Tanrı’nın gerçekte var olduğudur. Dolayısıyla yalnızca düşüncede var olan bir şey ile düşüncede var olduğu kadar gerçekte de var olan bir şey arasında sezgisel bir ayrıma sahibiz.

Şimdi argümanın özüne geldik: ateistlerin, Tanrı’nın gerçekte var olmadığı, fakat yalnızca düşüncede var olduğu konusunda haklı olduğunu farz edelim. Ancak o zaman yalnızca düşüncede var olmayıp aynı zamanda gerçekte de var olan ve KDBDV’den daha büyük olan başka bir mümkün varlık var olurdu.[2] Yani, kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen varlıktan daha büyük olan mümkün bir varlık var olurdu. Fakat hiçbir varlık kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen varlıktan daha büyük olamaz. Bu düpedüz bir çelişkidir! Bu nedenle ilk varsayımımız, yani Tanrı gerçekte değil yalnızca düşüncede vardır varsayımımız, hatalı olmalıdır, çünkü bir çelişki gerektiren herhangi bir varsayım hatalı olmalıdır. Dolayısıyla Tanrı hem düşüncede hem de gerçekte var olmalıdır. Dolayısıyla Tanrı vardır.[3]

Ontolojik Argüman dikkate değerdir, şöyle ki yalnızca tanımlar ve mantık yasalarını ihtiva eden öncüllerden hareketle var olan en büyük felsefi sonuca doğru muhakeme etmektedir. Yalnızca Tanrı fikri üzerine düşünme yoluyla Tanrı’nın var olduğunu bilebiliriz.

Buna karşın çoğu kişi, Yüce Olan’ın varlığını görünüşe bakılırsa bu kadar basit bir şekilde kanıtlayabileceğimizi iddia eden gerçekten rahatsız olmuştur. Teist ve teist olmayan sayısız eleştirmen Ontolojik Argümanı farklı şekillerde eleştirmişlerdir. Burada yalnızca en etkili iki eleştiriyi ele alacağım: Marmoutiers’li Gaunilo ve Immanuel Kant tarafından dile getirilen eleştirileri.

3. Gaunilo’nun Eleştirisi

Gaunilo bir rahip ve Anselm’in bir çağdaşıdır. “Akılsız Adına Yanıt[4] adlı yazısında, Gaunilo gerçekten muhteşem olan bir başka şey hayal etmemizi ister: kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen ada, buna da KDBDA diyelim. Bu ada düşünebileceğiniz tüm muhteşem niteliklere sahiptir: uzanmak için mükemmel beyaz kumlar, yüzmek için sıcak su ve etrafta herhangi bir turistin olmaması. Fakat elbette böyle bir adanın yalnızca düşüncede var olması bir çelişki gerektirir, çünkü o zaman KDBDA’dan daha büyük olan mümkün bir şey, yani var olan KDBDA var olurdu. Dolayısıyla KDBDA vardır. Elbette, adayı gelişigüzel seçtiğimiz için, aynı argümanı herhangi bir nesne için oluşturabiliriz: Bir bina, bir fare kapanı, bir at, ne isterseniz.[5]

Gaunilo’nun gösterdiği şey şudur: Anselm’in akıl yürütme biçimini kullanarak tüm tuhaf türden entitelerin, açık bir şekilde var olmayan entitelerin varlığını kanıtlayabiliriz. Bu doğrultuda Gaunilo şu sonuca varır: Anselm’in akıl yürütmesinde ciddi bir hata var olmalıdır.[6]

4. Kant’ın Eleştirisi

Hangisini tercih edersiniz, kahveyi mi yoksa mevcut kahveyi mi? Bunun kahveyi tercih edip etmediğiniz sorusundan farklı olduğuna dikkat edin. Hem kahvenin hem de mevcut kahvenin aynı kahve olduğu durumda hiçbir kahve kahve değildir. Eğer bu bizi Lewis Carroll tarzı bir saçmalığa götürüyor gibi görünüyorsa, haklısınız ve bu tam da Kant’ın Ontolojik Argüman’a getirdiği eleştiridir.

Saf Aklın Eleştirisi’nde Kant’a göre, Anselm’in argümanında hatalı olan şey yalnızca düşüncede var olan bir şey ile düşüncede olduğu kadar gerçekte de var olan bir şey arasındaki ayrımda bulunmaktadır. Anselm’e göre, iki tür şey vardır: Yalnızca düşüncede var olan şeyler ve düşüncede olduğu kadar gerçekte de var olan şeyler. Fakat var olan bir şey ile onun var olmayan muadili, biri yalnızca var olup diğerinin var olmadığı iki farklı türden şey değildir. Bazı şeyler var olduğu ve diğerlerinin var olmadığı kesinlikle doğruyken, var olma bir şeyi kendi var olmayan görevdeşinden farklı türden bir şey yapmaz.

Bunun sonucu, diyor Kant, varoluş Anslem’in yürüttüğü argüman türüne uygun olmayan, çok özel türden bir niteliktir. Tanrı ile var olan Tanrı sınıfına dahil olan nesneler grubu arasında hiçbir fark olmadığından, var olan bir Tanrı salt bir Tanrı’dan daha iyi veya daha kötü olamaz. Var olan Tanrı ile var olmayan Tanrı arasında tür bakımından anlamlı hiçbir fark yoktur.

5. Sonuç

Elbette, Gaunilo ve Kant bu tartışmada sonsözü söylemediler. Gaunilo ve Kant’ın Ontolojik Argümana eleştirilerine yanıt olarak güçlü argümanlar öne sürüldü. Buna ek olarak Ontolojik Argümanın giderek artan bir şekilde karmaşık versiyonları geliştirildi ve tartışıldı. Kesin olan bir şey var ki, Ontolojik Argüman, sağlam olsun veya olmasın, Tanrı’nın varlığına dair bir kanıt olarak etkileyici ve güçlü bir çabadır.

Dipnotlar

 • [1] Bu argümanın diğer iki ünlü formülasyonu şunlardır: bir mükemmellik olarak varlık anlayışından hareketle Descartes’in formülasyonu (bkz. Marc Bobro, Descartes’s Meditations 4-6) ve Alvin Plantinga’nın Modal Ontolojik Argümanı şeklinde adlandırılan versiyonudur.
 • [2] Hangisi daha yücedir, yalnızca düşüncede var olan bir Tanrı mı yoksa düşüncede olduğu kadar gerçekte de var olan bir Tanrı mı? Düşüncede olduğu kadar gerçekte de var olan bir Tanrı’nın, yalnızca düşüncede var olan bir Tanrı’nın yapamayacağı her şeyi yapabildiğini düşünün: O dünyaları yaratabilir; duaları duyabilir; iyiliğin nihai kaynağı ve ideal formu olabilir; doğru kişileri ödüllendirebilir ve kötüleri cezalandırabilir… Bütün bunlar büyük şeylerdir ve yalnızca düşüncede var olan bir Tanrı bunların hiçbirini yapamaz.
 • [3] Bu türden bir argümanı veya kanıtı dolaylı bir kanıt olarak adlandırılan geometri derslerinden hatırlayabilirsiniz. Felsefeciler veya mantıkçılar bunu reductio ad absurdum veya saçmaya indirgeme şeklinde adlandırırlar. Bu strateji, gördüğünüz gibi, kanıtlamaya çalıştığınız şeyin tam tersini varsaymakta ve bu varsayımın ya bir çelişki veya bir tür mantıksızlık gerektirdiğini ve dolayısıyla başlangıçtaki varsayımın terk edilmesi gerektiğini göstermektedir.
 • [4] “‘Akılsız içinden ‘Tanrı yoktur’ der.’” (Mezmur 14:1)
 • [5] Burada yalnızca gerçekten var olan en büyük ada, fare kapanı, at hakkında konuşmadığımızı, fakat mümkün olan en büyük ada, fare kapanı veya at hakkında konuştuğumuzu not etmek önemlidir. Var olan herhangi türden nesne için, var olanlardan birinin en iyisi olması akla yatkındır. Ancak bu türden mümkün olan en büyük veya düşünülebilecek en büyük nesne hakkında konuşmak tamamen başka bir şeydir.
 • [6] Gaunilo’nun argümanının ayrıca bir reductio ad absurdum olduğuna dikkat edin: Anselm’in akıl yürütmesinin geçerli olduğu varsayıldığında mantıksız sonuçların ortaya çıkması. Dolayısıyla Anselm’in akıl yürütmesi hatalı olmalıdır.

Kaynakça


Andrew Chapman– “The Ontological Argument for the Existence of God“, (Erişim Tarihi: 27.03.2021)

Çevirmen: İbrahim Yeşua Özçelik

Din Felsefesi İle İlgili Diğer İçeriklerimiz

 1. Ateizmi Kanıtlamanın İki Yolu – Quentin Smith
 2. Din Felsefesine Giriş: Felsefe, Tanrı’nın Varlığına Dair Ne Söyleyebilir? – Taner Beyter
 3. Din veya İlahi Buyruk Teorisi – Steve McCartney & Rick Parent
 4. Ateistler Doğaüstüne İnanabilir mi? – Berat Mutluhan Seferoğlu
 5. Din Felsefesinin Alanı ve Önemi Hakkında – Charles Taliaferro & Elsa J. Marty
 6. Kozmolojik Kanıt ve İki İtiraz – Zikri Yavuz
 7. Cömertliğin İstismarı – Talha Gülmez
 8. Tanrı ve Zaman – Gregory E. Ganssle (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 9. Kelam Kozmolojik Argümanı’na Giriş – Berat Mutluhan Seferoğlu
 10. Cehennem Problemi: Allah’ın Adaletinin Sınırları – Talha Gülmez
 11. Bilim + Din – Tom McLeish
 12. Craig’in Metaetik Ahlak Argümanı’nın ve Teistik Metaetik Teorilerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi – Berat Mutluhan Seferoğlu
 13. Reformcu Epistemoloji ve Temel İnançlar – Taner Beyter
 14. Reformcu Epistemoloji ve Tanrı İnancı – Taner Beyter
 15. İnce Ayar Argümanı Ve Bilinç – Alex Malpass
 16. Tanrı Nerede? – Edward Feser
 17. Seküler Bir Ahlakın Olanaklılığına Dair Bir Metaargüman – Talha Gülmez
 18. Doğal Teoloji ve Doğal Din – Andrew Chignell & Derk Pereboom (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 19. Olumsallık Argümanı Üzerine Bazı Düşünceler – Jonathan David Garner
 20. Olumsallık Argümanı’nı Çürütmek – Jonathan David Garner
 21. Acı ve Hazzın Biyolojik Rolüne Dayalı Argüman – Jeffery Jay Lowder
 22. Tanrı’nın Kanıtı Olarak Kötülük? – Melinda Penner
 23. Anselm’in Ontolojik Argümanı – Edward Feser
 24. Mucizeler ve Edward Feser – Jonathan David Garner
 25. Zaman, Uzay ve Tanrı – Edwerd Feser
 26. Dini Epistemoloji: Alvin Plantinga Örneği – Musa Yanık
 27. Çünkü Tanrı Öyle Söylüyor: İlahi Buyruk Teorisi Üzerine – Spencer Case
 28. Tanrı’ya Dair Ahlaki Argümanlar (1): Kanıt Temelli Biçimler – John Danaher
 29. Tanrı’nın Varlığına Dair Tasarım Argümanları – Thomas Metcalf
 30. Daha İyi Bir Dünyanın Olmayışı Problemi: Mümkün Dünyaların En İyisi – Kirk Lougheed
 31. Hür İrade Savunması – Alvin Plantinga
 32. Üçlübirlik İnancı Tutarsız mı? – Yeşua Özçelik
 33. Tanrı Yalan Söyleyebilir mi? – Dallas G Denery II
 34. Tanrı’nın Varlığına Dair “İnce Ayar” Argümanı – Thomas Metcalf
 35. Dini İnançlar İçin Epistemik Eşitliğin İmkânı: Parite Argümanı – Musa Yanık
 36. Klasik Ontolojik Argüman’ın Ateistik Eleştirisi – Mehmet Mirioğlu
 37. Üçlübirlik İnancının Tutarsızlığı Argümanı– Jeffery Jay Lowder
 38. Teistler İçin +20 Soru – Jeffery Jay Lowder
 39. Ted Drange’nin Yaratılış-Karşıtı Argümanı – Jeffery Jay Lowder
 40. Natüralizme Karşı Özgür Düşünme Argümanı’yla İlgili Problem – Alex Malpass
 41. Alternatif Tanrı Konseptleri – Jonathan David Garner
 42. Vahiy Epistemolojisi İçin Sonsuz Gerileme – Alex Malpass
 43. Teoloji ve Analitik A Posteriori – Edward Feser
 44. Augustine ve İdam Cezası Üzerine – Edward Feser
 45. İnanmanın Günahı – Arif Ahmed
 46. Kötü bir Tanrı’nın Varlığına Yönelik Kümülatif Bir Sebep – Jonathan David Garner
 47. Teizme Karşı Biyolojik Evrim Kanıtı – Jeffery Jay Lowder
 48. Evrenin Nedensiz Başlangıcının Metafiziksel Zorunluluğuna İlişkin George Nakhnikian’a Bir Cevap – Quentin Smith
 49. Kusurlu Bir Tanrı – Yoram Hazony
 50. Yeni Ateistler – James E. Taylor (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 51. Yeni Ateizm Eleştirel Bir Değerlendirme – Berat Mutluhan Seferoğlu
 52. Bilim ve Din: Epistemik Bir Bakış – Nebi Mehdiyev
 53. Plantinga’nın Dini Dışlayıcılık Savunusunun Eleştirisi – Nebi Mehdiyev
 54. Dini Epistemoloji – Kelly James Clark (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 55. İslam ve Rasyonalite Üzerine Kısa Bir Değerlendirme – Musa Yanık
 56. Panteizm – William Mander (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 57. Plantinga’nın Naturalizme Karşı Evrimsel Argüman’ı ve İtirazlar – Jonathan David Garner
 58. Deflasyonist Argüman – Mehmet Mirioğlu
 59. Kutsal Kitapların Anlamlarında Görelilik – Mehmet Mirioğlu
 60. Ateizm ve Agnostisizm (Stanford Encyclopedia of Philosophy) – Paul Draper
 61. Mutlak Kudret Argümanı – Mehmet Mirioğlu
 62. Ateistler Neden Felsefe ve Teoloji ile İlgilenmeli? – Berat Mutluhan Seferoğlu
 63. Teistler Farklı Ateist Tutumları Neden Bilmelidir? – Musa Yanık
 64. Kötülük Problemine Karşı Özgür İrade Savunusu ve Eleştirel Bir Değerlendirme – Taner Beyter
 65. Platon’un Felsefi Dini – Max Charlesworth
 66. Objektif Dindarlığın İmkansızlığı Argümanı – Mehmet Mirioğlu
 67. İsimlerini Bilmeniz Gereken 46 Ateist ve Nonteist Felsefeci – Berat Mutluhan Seferoğlu
 68. Yanlış Anlaşılan Üç Teist Filozof: Aquinas, Pascal ve Paley – Berat Mutluhan Seferoğlu
 69. Türkçede Analitik Din Felsefesi Çalışmaları – Musa Yanık
 70. Stephen Unwin’in Bayesci Teoremi: Tanrı’nın Var Olma Olasılığı % Kaçtır? – Musa Yanık
 71. Kelam Kozmolojik Argüman “Evrenin Başlangıcı Tanrı’yı Kanıtlar mı?” – Berat Mutluhan Seferoğlu
 72. Kötülük Problemi “Evrendeki Kötülükler Ateizme Delil Midir” – Taner Beyter
 73. “Allahsız Ahlak Olabilir mi?” Kitabının Eleştirisi – Talha Gülmez
 74. İnternet Ateistleriyle İlgili Problem – Alex Malpass
 75. Ateistlerin Pek Çoğunun İnandığı 10 Mit – Berat Mutluhan Seferoğlu
 76. Din Duygu Düzenlemeyle İlgili, Bu Konuda Oldukça da İyi – Stephen T. Asma
 77. Zamanı Tanrı Mı Yarattı? – William Lane Craig 
 78. Felsefe Sohbetleri #4:Din Felsefesi (Part-1)
 79. Felsefe Sohbetleri #4:Din Felsefesi (Part-2)
 80. Muhammed: Avrupa Aydınlanmasının Ruhban Sınıfı Karşıtı Kahramanı – John Tolan
 81. Tanrı’nın Varlığı Lehine ve Aleyhine Olan Argümanları Nasıl Sınıflandırabiliriz? – Jonathan David Garner
 82. Paul Draper’ın Tanrı’nın Varlığına Dair Ahlak Argümanı – Jonathan David Garner
 83. İyilik Problemi Diye Bir Şey var mı? – Jonathan David Garner
 84. Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (1. Bölüm) – Yeşua Özçelik
 85. Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (2. Bölüm) – Yeşua Özçelik
 86. Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (3. Bölüm) – Yeşua Özçelik
 87. Ateizm Dünya Hakkında Öngörülerde Bulunur mu? – Jonathan David Garner
 88. “Karakter Oluşturma” Teodisesi Üzerine Akla İlk Gelen Birkaç Fikir – Jonathan David Garner
 89. Üçüncü Türden Bir Ahlak Argümanı – Alexander Pruss
 90. “Ana Rahminde Biçim Vermeden Önce Tanıdım Seni / Yeremya” (1:5) – Alexander Pruss
 91. Teslis, Cinsel Ahlak ve Liberal Hristiyanlık – Alexander Pruss
 92. Şüpheci Teizm ve Tanrı’nın Sonsuzluğu – Alexander Pruss
 93. Hristiyan Dünyasının Bölünmesini Bir Skandal Olarak Mı Görmeliyiz? – Alexander Pruss
 94. Alexander R. Pruss ve Joshua L. Rasmussen’in “Zorunlu Varlık” Anketi ve Sonuçları – Musa Yanık
 95. Euthyphro – Alexander Pruss
 96. Teizm ve Qualia – Alexander Pruss
 97. Açık Uçlu İki Kozmolojik Argüman – Alexander Pruss
 98. Mereolojik Mükemmellik – Alexander Pruss
 99. Teizm Doğru İse Qualia Temel Varlıklar Kategorisinde Değildir – Alexander Pruss
 100. Büyük Kötülüklere Engel Olmak İçin Yalan Söylemek – Alexander Pruss
 101. Teolojik Modellerin Üç Seviyesi – Alexander Pruss
 102. Şimdicilik ve Haç – Alexander Pruss
 103. Tanrı ve Zamanın B Teorisi – Alexander Pruss
 104. Wittgenstein ve Din – Stephen Law
 105. Cehennem Problemi: Allah’ın Adaletinin Sınırları – Talha Gülmez
 106. Cehennem Problemi’ne Teistik Bir Yaklaşım – Ömer Çağrı Akarsu
 107. ‘Cehennem Problemi’ Tartışmasına Katkı – Taner Beyter
 108. Yeni Ahit Yazarlarının Eski Ahit’ten Yaptıkları Yanlış Alıntılar: Bu Onların İlhamsızlığının, Vahy Almadıklarının Delili mi? – Bassam Zawadi
 109. Hiçlikten Yaratılış ve Kelam Kozmolojik Argüman – Jonathan David Garner
 110. Tanrı’nın Yokluğu Lehine Ahlak Argümanı (Tersine Çevrilmiş Ahlak Argümanı) – Jonathan David Garner
 111. Schellenberg’in İlahi Gizlilik Problemi’ne Plantinga’nın Dışsalcı Epistemolojisi Bir Yanıt Verebilir mi? – Musa Yanık
 112. Mezmurlar 22:1 Tanrım Neden Terk Ettin Beni? – Eren Gündemir
 113. Bilimsel Mucize Argümanı’nın Eleştirisi – Yasin Şahin
 114. Mucizeler Gerçek mi? – Jonathan David Garner
 115. Tanrı’nın Varlığı Aleyhine Disteleolojik Argümanlar – Jonathan David Garner
 116. Paul Draper’in Acıya Dayalı Argümanı – Jonathan David Garner
 117. Dinler Tarihine Giriş: Dinler Tarihi Niçin Önemlidir? – Musa Yanık
 118. Sosyalizm Modern Dinin Manzarasının Şekillenmesine Nasıl Katkı Sağlamıştır? – Julian Strube
 119. Agnostik Tavrın Makullüğü Üzerine (1. Bölüm) – Bilal Bekalp
 120. Yeni Bir Mantıksal Kötülük Argümanı – Jonathan David Garner
 121. Felsefe ve Hristiyan Teolojisi – Michael J. Murray & Michael Rea (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 122. Schellenberg’in Korkunç Acılara Dayalı Tümdengelim Argümanı – Jonathan David Garner
 123. Kötülük Problemi – Thomas Metcalf
 124. Arap ve İslam Metafiziği – Amos Bertolacci (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 125. Hayvanları Tanrı mı Yaratır? – Jonathan David Garner
 126. İlahi Buyruk (Emir) Teorisi – Michael W. Austin (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 127. İlahi Buyruk Teorisi ve Ateizm – Alexander Pruss
 128. İlahi Gizlilik – David Bayless
 129. Enkarnasyon Öğretisi, Mantıksal Problem ve Bir Çözüm Önerisi – Yeşua Özçelik
 130. Farklı Bir Analitik Felsefeci Portresi: Alvin Plantinga – Musa Yanık
 131. Richard Swinburne: Kısa Bir Entelektüel Biyografi – Musa Yanık
 132. Alvin Plantinga’nın Maharetli Başarısı – William Doino Jr.
 133. Cehennem ve Evrenselcilik – A.G. Holdier
 134. Kriz Anında Tanrı’nın Değerini Tartışmak: Leibniz vs Voltaire – Aaron James Wendland
 135. Tanrı Yarattıklarına Duyular Yoluyla Bilgi Verir mi? – Jonathan David Garner
 136. Alvin Plantinga ve Din Felsefesi’nin Yeniden Dirilişi – Kelly James Clark
 137. C.S. Lewis İyidir Ama Bir De Alvin Plantinga’yı Okumalısınız – Michael Almeida
 138. Mantıksal Kötülük Problemi – James R. Beebe (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 139. Paul Draper ve İlahi Gizlilik Argümanı – Jonathan David Garner
 140. Alvin Plantinga ve Din Felsefesi’nin Yeniden Dirilişi – Kelly James Clark
 141. Ben Bir Ateistim – Louise Antony
 142. Teistik Olmayan Ahlak Üzerine Düşünceler – Ahmet Gencal
 143. Tanrı’nın Varlığına Karşı Varoluşsal Argüman – Jonathan David Garner
 144. İlahi Söz Edimleri ve Klasik Teizm – Alexander Pruss
 145. Tanrı ve Bilinç Hakkında Jeffrey Jay Lowder’a Cevap – Jonathan David Garner
 146. Edward Feser’in Gizlilik Argümanı’na Karşı Berbat İtirazları – Jonathan David Garner
 147. Hristiyanlığa Karşı Tarihsel Argüman – Jonathan David Garner
 148. Delilci/Olasılıksal Cehennem Argümanı – Jonathan David Garner
 149. Garner’ın Hristiyanlığa Karşı Tarihsel Argümanının Kısa Analizi – Yeşua Özçelik
 150. Hristiyan Düşüncesinde Cennet ve Cehennem – Thomas Talbott (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
 151. Tanrı Sonuççudur – Jonathan M. S. Pearce
 152. Tanrı’nın Varlığı Aleyhine Abdüktif Bir Ahlak Argümanı – Jonathan David Garner
 153. Mucizelere İnanabilir miyiz? – Tomás Bogardus
 154. Bilim ve Din Birbiriyle Uyumlu mudur? Dennett ve Plantinga Tartışması – Benjamin B. DeVan
 155. Bilim ve Din Diyaloğu: John Polkinghorne’a Saygıyla – Musa Yanık
 156. Bilim İnsanları Ateist mi Olmalı?: Lawrence Krauss’un Saçmalıkları – Kelly James Clark
 157. Ontolojik Argümanları Nasıl Sınıflandırabiliriz? – Musa Yanık
 158. Ateizm Lehine Olumsallık Argümanı mı? – Jonathan David Garner
 159. Hassas Ayar Argümanı – Berk Celayir & Berat Mutluhan Seferoğlu
 160. Din Felsefesi’nde Farklı Pozisyonlar (B. Celayir & Y. Özçelik & T. Beyter & M. Yanık & B. Seferoğlu)
 161. Cennet ve Materyalizm: Büyümüş Kafa Problemi’nin Geri Dönüşü – Alexander Pruss
 162. İlahi Gizlilik Problemi – Ryan Keating
 163. On Yıllık Ateizm Yolculuğum – Edward Feser
 164. Tanrı’nın Sıfatları – Bailie Peterson
 165. Teizmin Aksiyolojisi – Kirk Lougheed (Internet Encyclopedia of Philosophy)
 166. Metodolojik Natüralizm: I – Alvin Plantinga
 167. Swinburne’ün Tanrı Konseptine Göre Teizm’in Basit Bir Açıklaması – Musa Yanık
 168. Teleolojik Argümana Destek Olarak Kozmolojik Argüman – Robert C. Koons
 169. Modal Gizlilik Argümanı – Jonathan David Garner
 170. Ahmet Özkaya’ya Konuk Olduk: Din Felsefesinde Çağdaş Argümanlar
 171. Ateizm Derneği’ne Konuk Olduk: Yeni Ateizm
 172. Din ve Bilim İlişkisi – Enis Doko & Berat Mutluhan Seferoğlu
 173. Ateizm Derneği’ne Konuk Olduk: “Tanrı’yı Aramak” – Taner Beyter & Enis Doko
 174. Dini Epistemoloji Nedir? – Musa Yanık & Taner Beyter
 175. Ateizm Yardım Edebilir mi? – John Lennox

Yeşua Özçelik, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeofizik Mühendisliği alanında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Din Felsefesi üzerine lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir. Din felsefesi, zihin felsefesi, metafizik, Hristiyan ilahiyatı, tarihsel İsa başlıca ilgi alanlarıdır.

2 Yorum

 1. Harika bir paylaşım, özellikle konunun önemli detayları oldukça net bir şekilde açıklanmış. İnsanları çeşitli karmaşık anahtar kelimelerle yormak yerine, okumaktan keyif alacağı içerikler her zaman daha iyidir. Kaliteli paylaşım adına teşekkür eder, paylaşımlarınızın devamını sabırsızlıkla beklerim.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Önceki Gönderi

Rus Pozitivizmi – Nebi Mehdiyev

Sonraki Gönderi

Nörobilimin Sınırları – Alexander Pruss

En Güncel Haberler Analitik Felsefe:Tümü